Ydus Yönetmeliği

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ

08.08.2011 Güncel Hali

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre yan dal uzmanlık eğitimi yapacak uzman tabipleri ve uzmanlık eğitimi verilen kurumları kapsar.
  

Dayanak     

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü ve Ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

Tanımlar    

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;    

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,     

b) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,     

c) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Mevzuatı: 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği,
ç) Kurum: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre yan dal uzmanlık eğitimi veren; Bakanlık ve Üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Adli Tıp Kurumunu,     ,     

d) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,    

e) Uzmanlık eğitimi: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,

f) Sınav: Yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavını,      
g) Birim: Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumunda, yan dal uzmanlık eğitimi verilen klinik, bilim dalı, servis ve laboratuarları,
ğ) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, 

İKİNCİ BÖLÜM

Kadro Tespiti ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Uzmanlık eğitimi kadrolarının tespiti     

MADDE 5 – (1) Yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından her uzmanlık dalı için üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine ait olmak üzere yıllık toplam kontenjan olarak belirlenir.  Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen bu kontenjanlar her sınav döneminde üniversiteler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri için Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim kurumlarının kapasitesi ve kurumun eğitim imkanları göz önünde bulundurularak ülke ihtiyacına göre dağıtılır.

Sınavların yapılışı     

MADDE 6 – (1) Sınavlar yılda en az bir kez olmak üzere ÖSYM tarafından yapılır.”

Sınavların ilanı     

MADDE 7 – (1) Sınavlar, ÖSYM tarafından internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kurumlar itibariyle yan dal eğitimi verilecek birimler, yan dal uzmanlık eğitimine alınacak uzman tabip sayıları, başvurunun yapılacağı yer, başvuru için istenilen belgeler, son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilir.”     

Sınavlara müracaat     

MADDE  8 – (1) Her aday ilan edilen sınavda uzmanı olduğu ana dal bünyesinde olan yan dallar için tercihte bulunarak müracaat eder.

(2) Adaylar bağlı oldukları ana dal bünyesi içerisinde toplam olarak en fazla on tane birim tercihi  yapabilirler.

 Sınava başvuru şartları    

 MADDE 9 – (1) Yan dal giriş sınavına başvuracaklarda;    

 a) Türkiye’de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,     

 b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,     

 c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,    

 ç) Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarma cezası almamış olmak,     

 d) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak,   

 e) İlgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak,

 şartları aranır.      

(2) Yan dal uzmanlık eğitimine giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, sınavda başarılı olsalar bile yan dal uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile yan dal uzmanlık eğitimleri sırasında bu şartlardan birini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.   

MADDE 9A-
Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi
(1) Yabancı uyruklular;
a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda,  Türkiye’de uzman unvanını almış olması veya yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin denkliğinin kabul edilmiş olması,
c) Türkiye’de yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,
e) YDUS’da ilgili alana yerleştirilmiş olunması, kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

 (2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, ikili antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Bilim Sınavı

Mesleki bilim sınavı

MADDE 11 – (1) Mesleki bilim sınavı tek oturum halinde Ankara’da yapılır. Soruları içerik açısından adayın yan dal eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla yan dalın bağlı olduğu ana dal genel eğitim  programı çerçevesinde hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yerleştirme İşlemleri

Yan dal uzmanlık eğitimine yerleştirme     

MADDE 12 – (1) Merkezi sistemle seçme işlemi, yan dalların kontenjanları, adayların Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılır. Yerleştirme işleminde Bilim Sınavı Puanı 100 üzerinden 50 veya daha yüksek olan adaylar arasından seçme yapılır. Yerleştirmede esas alınacak Bilim Sınavı Puanı 50 den düşük olan adaylar yapılacak yerleştirme işlemine dahil edilmezler. Adaylar, Yan Dal Uzmanlık Bilim Sınavı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine ve kadro kontenjanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilir. Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir. Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen yan dal için geçerlidir. Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı %3 oranında düşürülür. Boş kalan kadrolara yerleştirme yedek adaylar arasından aynı usulde yapılır.    

Yürürlük    

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    

Yürütme     

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı 
28/4/200726506  tıklayın…
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı 
15/5/200726523 tıklayın…

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir